ఈ పేజీలో కొంత సమాచారం ఇంకా అనువదించబడలేదు. ఇది అసలు భాషలోనే క్రింద మీరు చూడవచ్చు. సాధ్యమైనంత త్వరలో మొత్తం కంటెంట్ను (సమచారాన్ని) అనువదించడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాము.

Dr Jeff Carroll, PhD

**roles.heading.editors_emeritus**

Boston, USA

Jeff Carroll

Dr Jeff Carroll చే సవరించబడిన వ్యాసాలు

Dr Jeff Carroll చే వ్రాయబడిన వ్యాసాలు